DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI GÖÇ SEMPOZYUMU

GÖÇ: MEVCUT DURUM

3-4-5 Nisan 2024

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İZMİR TÜRKİYE

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR

 

TEBLİĞ ÇAĞRISI

2021 yılının sonunda dünya genelinde, çatışmalar, şiddet, zulüm korkusu ve insan hakları ihlalleri nedeniyle evlerinden zorla kaçmak zorunda kalan insanların toplam sayısı 89.3 milyona ulaşmıştır. Bu, on yıl önce zorla yerinden edilmiş olarak kalan 42.7 milyon insandan daha fazla olup, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en yüksek rakamdır. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2050 yılında aynı anda 25 milyon ile 1 milyar arasında çevresel göçmen olabileceği öngörülmektedir.

Bu disiplinler arası sempozyum; mülteci hukukunda kadın, kültürel entegrasyon, uluslararası mülteci hukuku da dahil olmak üzere hukuk sistemlerinin söylemsel, tarihsel, politik ve sosyal sınırları, kültürel göreceli devlet yasaları, politikalar, kurumsallaşmış sosyal normlar, karmaşık çeşitlilik deneyimleri, Suriye’deki çatışmalar, iklim mültecileri, sosyal değişim, savaş sonrası travması, sağlık, politika sonuçları gibi sorulara odaklanarak göçün bağlamını daha derinlemesine keşfetmeyi amaçlamaktadır.

Sempozyum, sınırlama olmaksızın, hukuk, sosyoloji, iktisat, antropoloji, cinsiyet çalışmaları, kültürel çalışmalar, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, insancıl hukuk, mülteci hukuku, tarih gibi farklı disiplinlerde üretilen çalışmalara açıktır.

Sempozyumda, özellikle aşağıdaki sorulara odaklanılacaktır:

 1. Sosyal Değişim: Göç, sürgün, sınır ötesilik ve sosyal değişim; farklı ölçeklerde ve ırk, etnisite, din, sınıf ve diğer önemli kimlik belirleyicilerinin farklı kesişimlerine dikkat çekecek şekilde nasıl ele alınabilir?
 2. Kadın Sığınmacılar: Mülteci kadınların ihtiyaçları ve deneyimleri nelerdir? Cinsiyete dayalı zulüm iddialarını meşru bir şekilde göz ardı etmek için sıkça öne sürülen kültürel relatifçi yaklaşım üzerine uluslararası insan hakları belgelerinin rolü nedir?  Mülteci krizinin göz ardı edilen bir yönü olarak kadınları nasıl keşfedebiliriz?
 3. Politika Sonuçları: Göç eşitsizliği azaltmaya yardımcı olur mu ve öyleyse, bu etkiyi artırmaya yardımcı olacak politikalar nelerdir? Göç modellerinin politika sonuçları nelerdir?
 4. Dil yapısı ve Hukuk Sistemleri: Dilin sistematik yönleri, cinsiyet rollerinin anlamını nasıl yapılandırır ve hukuki kurumlarla sosyal çatışmaları nasıl aracılık eder? Hukuk, doğru ile yanlış, ahlaki ve ahlaki olmayanı belirleyen anlam sistemini nasıl etkiler? Geleneksel hukuk, uluslararası hukuk gibi hukuk düzenleri, devlet hukukunun hegemonik etkileşimiyle ne şekilde etkileşime girer? Benzer bir şekilde, hukuki dilde sosyal epistemolojilerin karmaşık ve belirsiz temsiliyetini nasıl anlamalıyız?
 5. Uluslararası Hukuk ve Cinsiyet Politikaları: Küresel önlemler, cinsiyetle ilgili uluslararası hukuku nasıl etkiler? Göç ve mülteci bağlamında cinsiyet ayrımcılığına neden olan politikaların etkileri nelerdir?
 6. İstihdam ve İş Piyasası: Göçle ilgili ayrımcılık ve eşitlik istihdam alanında hukuki bağlamda nasıl uygulanır? İşgücü piyasasına girişte ayrımcılık yapmama ve eşit muamele ilkelerinin sınırlamaları nelerdir?
 7. Göçte Sanat Deneyimleri: Göç, günlük kültürel ve sanatsal uygulamalar aracılığıyla nasıl yaşanır, deneyimlenir, aktarılır ve yansıtılır?
 8. Göçün Ekonomi Üzerindeki Etkileri: Uluslararası piyasa bağlamında göçün ekonomik yansımaları nelerdir? Göçün gelişmekte olan ülkeler üzerindeki ekonomik sonuçları nelerdir?
 9. Göç Yoluyla Anlatılar: Göçmenlerin göç deneyimlerine dair anlatılarını araştırarak göçün karmaşıklığı ve çeşitliliğini daha iyi anlamayı hedelenmektedir
 10. İklim Mültecileri: Çevresel göçmenler, zulümden, savaştan veya şiddetten kaçanları korumak amacıyla tasarlanmış olan 1951 Cenevre Mülteci Statüsü’nün koruma çerçevesinde neden yer bulamamaktadır? Bu kişiler belirli bir sosyal gruba ait midirler?
 11. Savaş Sonrası Travma: Göçmenlerin travma deneyimleri ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu tedavileri nelerdir? Göçle ilgili kimlik problemleri, göçmen topluluklarına uyum sağlama, psikolojik sorunlar, göçmen öğrenciler ne şekilde değerlendirilmelidir?
 12. İnsan Ticareti: Göçle ilişkili olarak insan ticaretinin görünüşü, yaptırımları ve diğer unsurları nelerdir?
 13. Sınır Ötesiliğe ve Diasporalara Bakış: Uluslararası ve Avrupa politika söylemleri nelerdir? Akraba devlet ve göçmen gönderen devlet diaspora politikaları nelerdir?
 14. Entegrasyon: Göçmenler için en başarılı entegrasyon politikaları nelerdir? Toplumsal kabul, kültürel entegrasyon ve devlet politikalarında iyi uygulamalar nelerdir?
 15. Göç ve Sağlık Temel Konuları: Mültecilerin ve göçmenlerin sağlık sorunları nüfusun geri kalanıyla benzer olabildiği gibi, farklılıklar da gösterebilmektedir. Ev sahibi devletler bu sorunlara nasıl yanıt vermektedirler? Sağlık politikaları nelerdir?
 16. Sınırlar ve Yönetimi: Göç güzergahlarında sınır yönetimi politikaları ve uygulamaları nasıl şekillenmektedir? Sınır yönetiminde güncel eğilimler nelerdir? Mekansal ve sembolik sınırlar göç deneyimlerini nasıl etkilemektedir?
 17. Küresel ve Bölgesel Çalışmalar: Göç olgusunda küreselleşme ve/veya bölgeselleşme eğilimleri nelerdir? Batı Avrupa, Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika gibi bölgelerde göç güzergahları, sistemleri ve rejimleri ne gibi özellikler göstermektedir? Göç hukuku ve siyasetinde devletler-üstü düzeyde bütünleşme ve farklılaşma dinamikleri nelerdir?

 

Copyrights © Dokuz Eylül Üniversitesi . All rights reserved.

 

                   _  _———————-___